فیلم تکامل و پیشرفت به ۲۵ زبان ترجمه شده، ۱۰ زبان دوبله و ۱۷ زبان با زیر نویس و به رایگان در دسترس همگان قرار دارد

(Persian - Farsi) THRIVE: What On Earth Will It Take? ( تکامل و پیشرفت )

فیلم تکامل و پیشرفت را باید همه ایرانیان مشاهده کنند

تکامل و پیشرفتبرای کشف وفراگیری حقایق پشت پرده در مورد کتمان اختراعات و پیشرفت‌های تکنولوژی مربوط به استفاده از انرژی پاک، رایگان و بی پایان، به اضافه اختراعات پزشکی و درمانهای مؤثر مفید و جدید. به اضافه افشای دلایل حقیقی ایجاد تمامی جنایات، جنگها، انقلاب‌های قلابی و توطئه های سیاسی و اقتصادی در ظرف۶۵۰ سال گذشته، در سراسر دنیا، ما بدینوسیله از همه ایرانیان دعوت میکنیم تا فیلم مستند، افشاگر، سودمند و بی همتای تکامل و پیشرفت را مشاهده کنند. ما ایرانیان نباید فراموش کنیم: ملتی که از تاریخ حقیقی خود فرانگیرد، به تکرار تاریخ تلخ خود محکوم خواهد بود


فیلم تکامل و پیشرفت را باید همه ایرانیان مشاهده کنند


"You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." R. Buckminster Fuller


Aside from English, Thrive is also available in English with English subtitle for the hearing impaired. Thrive is available in: Arabic, Bosnian, Chinese, Croasian, Dutch, Farsi - Persian, French, German, Greek, Hungarian, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Nederlands, Portuguese, Polish, Russian, Spanish and Swedish languages as well.
Watch Thrive Documentary Film, Dubbed in 25 Languages - 10 overdubbed - 17 subtitled For Free, Right Now!


Never pay another red cent for energy, heat and electricity. Visit and join the New York Thrive Community, and free yourself from the shackles of the nation-less fossil fuel and energy producing companies.If you wish to become an energy independent household, generating your own power without the use of gas, oil, coal, or nuclear, visit and join the New York Thrive Community, and begin celebrating your energy independence, by never paying a cent for electricity.

We, at the Venus Project Foundation are eager and determined to play an important role in building a unified community of New Yorkers, who wish to THRIVE. - We aim to create an exciting, positive, constructive, upbeat, engaging, energy independent, encouraging and all encompassing; New York THRIVE Movement Community, join us now!.


Pin It